๒๔๕๓ ปลายสมยรชกาลท ๕. เหมอนเคยอานเจอวา ทานมความสนใจในรถไฟมาก เพราะสามารถทำใหประเทศพฒนาไดเรว แตทำไมทานวางรากฐานใหนอยจง 1ทำไมสมยนน ร 5 ถงไมทำ. ไปรษณ ยบ ตร ร ชกาลท 5 ประท บย นบนรถม […]