ระบบรางถอเปนอกหนงกลไกสำคญหนนการขนสงในโครงการระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก ออซ โดยการรถไฟแหงประเทศไทย รฟท. เลขท 1 ถนนรองเมอง แขวงรองเมอง เขต. ทางรถไฟกลางท งดอกไม Kominato Railway Talonjapan Com ไปตะลอนเจแปนด วย ทานทจะเดนทางดวยรถไฟเสนทางรถไฟสายตะวนออกเฉยงเหนอ หรอสายอสาน สามารถเชคเวลาเดนรถไฟเสนทางตาง […]