สายสแดงทดลองวงกลางป ตามมาดวยรถไฟทางคหวหน-ประจวบฯ ทมกำหนดเสรจในป 2563 สวนรถไฟทางคเฟส 2 หากผานมต ครม. รฟท เลงเปดทดลองนงรถไฟสายสแดง นายนรฒ มณพนธ ผวาการรถไฟแหงประเทศไทย รฟท. การรถไฟ แจงรถไฟสายส แดงทร ดต วบร เวณชานชาลา […]