สายสแดงเขม วางตวแนวเหนอ-ใต มศนยกลางอยทสถานกลางบางซอ ทางทศเหนอวงไปตามแนวรถไฟสายเหนอ ผานดอนเมองไปสดสายทรงสต และ. ตองการสอบถามขอมลเพมเตม กรณาโทรมาทเบอร 1690 การรถไฟแหงประเทศไทย ตารางเวลาเดนทางรถไฟสายตะวนออกเฉยงเหนอ อสาน. มาชมภาพกร งเทพสม ยก อนด กว า ภาคสาม ภาพหายาก […]