การรถไฟแหงประเทศไทย เปดรบสมครสอบเขาทำงาน จำนวน 24 อตรา สมครดวยตนเอง ตงแตวนท 8 – 19 กมภาพนธ 2564 ประกาศงานปฏบตการโดยสารภมภาค 1. เรมตนเชานดวยการเปดเพลงรถไฟบอบใหลก ๆ ฟงกนดกวาคา เดก ๆ ชอบแนนอน […]