2363 ยอรจ สตเวนสน สรางทางรถไฟระยะทาง 13 กม. แตตอมาไมไดมนโยบายกอสรางรถไฟทางคเพมเตมอก จนกระทงป 2536 หลงจากกอตงการรถไฟแหงประเทศไทย รฟท 42 ป ในสมยรฐบาลของนายชวน. สถาน รถไฟห วลำโพง ในภายถ ายสไตล Cinematic […]