เรามาถงสถานชมทางฉะเชงเทรา เวลาประมาณเกอบๆ 9 โมง พอลงจากรถไฟ เรากเดนไปซอตวขากลบไวกอน เผอคำนวณเวลา. รถไฟไป ฉะเชงเทรา จะเดนทางออกจาก Makkasan มกกะสน กรงเทพ and Bangkok และจอดท Bang Toey Paet Riu […]

ปใหมนจะไปเทยวเชยงคาน จเลยคะ โดยนงรถไฟไป อยากทราบวาจะไปลงทขอนแกนหรออดรดคะ ไปครงแรกคะเลยไมคอยร. เชยงใหมเรมหนาวแลวนะฮกอ อากาศแบบนตองออกไปสมผสลมหนาวกนซกหนอย แอดเลยนกถงการนงรถไฟขนมา รถไฟเชยงใหมไป. เส นทางรถไฟข นเหน อจะผ านแก งหลวง รถไฟล ดเลาะไปตามป าเขาและสายน ำยม ทำให […]

คณสามารถไป สโมสรพลทหารปนใหญ พลปตอ1 โดย รถบส หรอ รถไฟใตดน มสายรถและเสนทางทหยดตามจดจอดใกลเคยง – รถไฟใตดน. คณสามารถไป กองพลทหารปนใหญตอสอากาศยาน พลปตอ Air Defense Artillery Division โดย รถบส หรอ […]