มาถงวดใหญชยมงคล ปดหมดจดแรกกนทวดใหญฯ อยนอกเกาะเมอง หางาย ใกลสด ควรแวะเปนจดแรก หากขบรถเขามาจากถนน. นงรถไฟเทยวอยธยา เมองกรงเกา ไหวพระ ทำบญ 10 วด. Train Market Srinakarin Night Market Place ตลาดน […]