เลข ขบวน วนทออก ตนทาง เวลาออก ตนทาง. ปรบอากาศใหเตมราคา พ5ดส8132552 13 ตค52. Scomadi Tt200i Scooter Red Fire เนองจากสถานการณโควด19 รถไฟประกาศหยดเดนขบวน โดยงดเดนขบวนรถทองเทยวและขบวนรถเชงพาณชย เพอหลกเลยงการเดนทางตามนโยบาย ศบค. […]