สะดวกสบายไปกบการเดนทางในกรงโตเกยว ดวยบตรโดยสารรถไฟใตดนโตเกยว Tokyo Subway ทจะทำใหคณสามารถเดนทางดวยรถไฟสาย Tokyo Metro และ Toei Subway ไดอยาง. เครองปมรางรถไฟนมอยทก Version จรงๆ งบซงในคลปนเราจะมา. แนวข อสอบ พน กงานเทคน ค […]