กรณตวรถไฟเดนทางจากสถานกรงเทพ หวลำโพง คณตองมารบตวทอาคารดโอบ ซงอยตรงขามกบสถานรถไฟหว. ผบชกแถลงผลยทธการ ซอมบ จบอดตผบรหารสหกรณรถไฟและอดตกรรมการรวม 9 คน รวมกนทจรตสรางความเสยหายกวา 2800 ลานบาท. Vip ท วร น วซ แลนด เกาะเหน อ […]