ไทยยามาฮามอเตอรเปดตว xsr155 แตยงไมมการเปดตวทญปน ฉนไดรบสทธพเศษในการยม xsr155 จากราน. Yamaha ในการเตรยมแผนแนะนำรถมอเตอรไซครนใหม นนกคอ XSR155. Yamaha Mt 15 ราคา 98 500 บาท ข อม ลสเปคราคาและตารางผ […]