เอเชยคกรน ไตหวนโวยจนสงเครองบนรบรกนานฟาไมหยด วนท 24 มค. เครองบนรบแบบทนงเดยว กาเฮอร เอฟ 313 นบเปนเครองบนรบรนลาสดทไดรบการออกแบบโดยกองทพอหราน นบตงแตการเปดตว. Tomcat Su-57 เปนเครองบนรบรสเซยแบบ Stealth รนใหมลาสด โดยมการแผนแบบเพอทดแทนเครองบนรบ MiG-29 และ Su-27 […]