322562 เรอง การใหและรบของขวญและของทระลก และใหปฏบตตามหลก. รายละเอยดในการสงจดหมายและของขวญคะ ขอใหทกคนปฏบตตามกฎกนอยางนารกนะคะ คณ 퐝 สรปรายละเอยดหลกๆในการสงจดหมายและซพพอรตของ. งานสต กเกอร Pop Corn ส เราเพงทำงานฝายจดซอเปนทแรก มคนแซวๆวา โหทำงานเปนจดซอกดดพ ไดของจาก Supplier เพยบเลย […]