ตอบรบไลฟสไตลคนเมองดวยแอปพลเคชน Bangkok MRT ทำใหวางแผนการเดนทางเปนเรองงายแคปลายนวสำหรบคณ มครบทงขอมลรถไฟฟาสายสนำเงน. เปดรบสมครงานมากกวา 400 อตรา รบ. ไทยส งออกน ำม นมากกว าข าว แต ความจร งแล ว นำเข […]

รถไฟฟา MRT ประกาศรบสมครพนกงาน Part-time จำนวน 100 อตรา ปฏบตงานในสถานรถไฟฟา สายสนำเงน-สายสมวง สมภาษณทราบผลทนท หมดเขต 29 พฤษภาคม น. รถไฟชานเมองสายสแดง ซงตามกำหนดจะเปดทดลองเดนรถใหประชาชนบางกลมใชบรการ 26 มคน และเปดใหประชาชนทวไปทดลองใชเดอน กคและจะ. […]