ตวแทนจำหนายแบรนด Giant Bianchi Optima Infinite Fuji Format Mosso Pinelli Trinx Tiger และอนๆ สอบถามเพมเตมท 091-0151217 044-007426. เปนจกรยานเสอภเขาทคอนขางจะพรอมสมบรณไปทกสวนเลยกวาได สำหรบ GIANT รน TALON […]