เกมจำลองขบเครองบน Microsoft Flight Simulator 2020 เปนเกมแนวซมมเลเตอร ทวากนตามตรงมนกไมเหมอนเกมสกทเดยว ออกจะเปนซอฟตแวรจำลองการบนแนวสม. โนต ฮอบบ ของเลน RC Hobby. เคร องบ นบ งค บ Youtube งานฝ […]