ดาวนโหลด เครองบนรบ ภาพถายสตอกจากตวแทนจำหนายสตอกทดทสดกบภาพถาย รปภาพ. Nr2 Lockheed Martin F-35 USA F-35 Lightning II เปนเครองบนรบหลายบทบาทหนงในสายพนธ F-35B ขนบนครงแรกในเดอนธนวาคม 2006 และเขาประจำการสำหรบบนปฏบตงานกบ. Thaidefense News ภาพเคร […]