คำถามทถามบอย ขอกำหนด นโยบายความเปนสวนตว. วนนเคาซอเครองบน Private Jet สวนตวแลวดวยราคากวา 700 ลานบาทท. ส องภายใน เคร องบ นเจ ตส ดหร เมสซ ม ลค า […]