นคอรปแบบและตวอยางของการเขยนจดหมายถงเพอน หวงวาแนวทางเหลานจะชวยใหคณไดเขยนจดหมายถงเพอนไดงายมากยงขนนะคะ หาก. ตวอยางการจาหนาซองจดหมายสงผรบในตางประเทศ กษ ๐๔๐๑ว ๑๑๕๙ ลงวนท ๘ ธนวาคม ๒๕๕๓. ซองจดหมาย ร ปแบบและขนาด ขนาดกระดาษ Paper Size ซองจดหมาย กราฟ ก […]

การเขยนจดหมายเชญวทยากร และ ตวอยางจดหมายเชญวทยากร พรอม ดาวนโหลด ทงไฟล Word doc หรอ ไฟล PDF pdf นำไปใชไดทนท จดหมาย เชญ วทยากร. ปญหาเรองรปแบบของจดหมาย ทพบวาผดบอย คอ วนท […]