ตอนนหนงในเทรนดธรกจของมหาเศรษฐระดบโลกคอ การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยสอตสาหกรรม ทองอวกาศ หนงในนนคอ อลอน มสก มหา. รย1 รถยนตนงสวนบคคลไมเกน 7 คน 2. Changeintomagazine อ ซ ซ เค ยงค ส ว […]