2017 รสเซยเปดตวเครองบนรบ Su-57 ทมชอเสยงวามกำลงเหนอกวาเครองบนรบ F-35 ของสหรฐฯ ทางรสเซย ไดนำเครองบนรบ Su-57 โดยเปน. Su-57 เปนเครองบนรบรสเซยแบบ Stealth รนใหมลาสด โดยมการแผนแบบเพอทดแทนเครองบนรบ MiG-29 และ Su-27 และถกมองวาเปนคตอสของ F-22 […]

เครองบนรบจากคายฝงผผลตของประเทศรสเซย มการเขาประจำการอยางแพรหลายทงในประเทศรสเซยเอง ประเทศจน และทอยใกลบานเรา. ฝงบน mig-29 ของเยอรมนพสจนใหแลวในการซอมรบครบ ระหวาง mig-29 AA-11 กบเครองบนนาโต ตด aim-9 ครบ ดวยหมวกตดศนยเลงกบ AA-11 ทำใหมมมยงมาก. เราจะได ร บส […]

๙๙๙ เอาภาพโรงงานผลตเครองบนรบ รสเซยมาใหชม ๙๙. ขาว 1000 นกองทพเรอสหรฐฯ เผยแพรภาพเครองบนขบไลรสเซย. Russia In Winter ไปเท ยวร สเซ ยหน าหนาว แบบห มะส ขาวๆก น […]

จองตวออนไลนรถไฟไทย และรถทวรในประเทศ ไดทน จองตวรถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย บรษท เอชไอเอส. สถานรถไฟรสเซยเปนสถานรถไฟทสวยทสดในโลกตดอนดย 1 ใน 3 ของโลกทคณไมควรพลาด. Lomprayah High Speed Ferries Fast Safe Convenient The Best […]

  • 1
  • 2