เขาสระบบ OneDrive ดวยบญช Microsoft หรอ Office 365 ของคณ. การกลาวเปดวาเราเขยนถงใคร โดยอาจใชคำวา Dear ตามดวยชอคนทเราเขยนถง แลวตามดวย comma ในจดหมายทไมเปนทางการ และใชคำวา Dear ตามดวย. แผนท ท […]