น หลง ระเบดรถไฟ ระเบดรถไฟรอเสาะ พรอมเพมกำลงปองกน ระเบดรถไฟ. อยางไรกด ทบรเวณกนถนนพาดผานรางรถไฟในพนท เขตเทศบาลตำบลรอเสาะ อรอเสาะ จนราธวาสมถนนสายตางๆทตองผาน เชน นราธวาส ยะลา. อ นเทอร เน ตความเร วส งส […]