หวรอ อเมอง จพษณโลก 65000. รถไฟฟาสายสมวง เขยนเปนภาษาองฤษอยางไรคะ ปกตจะเขยนวา MRT purple line แตกเกลดคนไมใช MRT กนอะคะ เคาชอบเรยกวา ขายคอนโดใกลรถไฟฟาสาย. เพลงรถบ ส ล อรถบ สว […]

この電車は池袋に行きますか Kono densha wa Ikebukuro ni ikimasu ka. เรยนไวยากรณภาษาญปนดวยตนเอง ไวยากรณญปนบทท 10 คำชวย ไวยากรณภาษาญปน. ป กพ นโดย Prim ใน Travel In […]