ทกระชบ รดกม ไดใจความชดเจน และใชภาษาระดบ. ลางาน ภาษาองกฤษ จดหมายลา ภาษาองกฤษ. การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ […]