ซอจกรยานไฟฟา la จากราน la shop สาขาแมสอดซงเปน รานในเครอของบญโรจนการไฟฟาทเขาบอกวาเปนรานขายเครองใชไฟฟาทใหญและทนสมย. จกรยานไฟฟา แบบปนได และปนไมได แตกตางกนตรงทไมมบนไดจกรยาน ขาถบ ซงบางรนนำทปนออกไปใหใชระบบไฟฟาอยางเดยว แตก. ส ดยอดจ กรยานไฟฟ า บ ดสน […]