คณจะสมครงานทบรษทไหนกควรจะระบชอบรษทลงไปดวย ไมควรเขยนเหมอนกนทกอเมลแลวฟอรเวรดไปทเดยว 10 บรษท เพราะมนดไมเปน. ในปจจบน ทคาครองชพสงขน เดกจบใหมทกำลงหางานอย ควรจะกรอกเงนเดอนทตองการในใบสมครเทาไหรดครบ ถงจะเหมาะสม 15000 15500 16000 16500. ส ทธ ประก นส งคมควรร จ […]