รววรถไฟฟาหลากส ชะลอลงทนยาวสวนตอขยาย รอประเมนผโดยสาร หวนซำรอยสายสมวง สนำเงน บางแค-พทธมณฑลสาย 4 รอ 2-3 ป กทม. ขยายระยะเวลาโปรโมชนลดคาโดยสารรถไฟฟา mrt สายสมวง จายสงสด 20 บาทตลอดสาย ถงสนเดอนกย. คนนนท เฮ […]