Alpha Jet ตกไป 1 ลำ เนองจากนกบนเกดอาการหลงฟา. 2540 สหรฐไดซอเครองบนของมอลโดวาภายใตญาการลดอาวธ ม mig-29 14 ลำซงตดตงตวรบกวนเรดารและสามารถใชอาวธ. หน งใหม หน งม น The Island แหกระห […]