แบงกระดาษจดหมายออกเปน 3 สวน โดยเหลอขอบบนกระดาษไวประมาณ 12 น จดหมายราชการ ตามระเบยบงานสารบรรณซงเปน ๕๓ การจาหนาซอง การสอสาร. การพบจดหมายใสซอง กรณทกระดาษจดหมาย ขนาด a4 มวธการพบดงน 1. Page Corner Bookmarks […]