เทยวบนละประมาณ 400000 บาท กบประสบการณการเดนทางแบบ VIP. สวน ทอม ครซ ม The G4 เครองบนสวนตวยอดนยมสำหรบคนนยมเลนเครองบนเจท ราคาลำละ 36 ลานดอลลาร หรอราว 1249 ลานบาท. นาฬ การ […]