ศกดสยาม เตรยมนำประเดนปญหาขยายสมปทานรถไฟฟาสายสเขยว เสนอ พลอประยทธ เชอราคาสงสดตำกวา 65 บาท. กมธคมนาคม สภาฯ เหนคานตอสญญาสมปทานรถไฟฟาสายสเขยว ช กทมแจงคาโดยสาร 65 บาท ประชาชนรบได ฟงไมขน จชแจงเพม แนะ แบกหน 9 […]