เมอวนท 26 ธนวาคม 2538 เรอง วนหยดชดเชยของทางราชการ ข อ 3 การใช สทธการลา. ระหวางลากจสวนตวเพอเลยงดบตร แมจะมราชการจ าเปนเกดขนในระหวางลาอยนนผมอ านาจ. แนวข อสอบ น กจ ดการงานท […]

Ansüru näLJlD-1KL-nEJ s-wa15EJn5u-1 5šrnsnnu-1 Ill-JlJUsžlÜuuariournsnnun I-Jnñ 1 11 12 13 14 unñ 2 5šlõuuKüÙãDñnciosnunns 21. สอบถามหนอยนะคะ เวลาเขยนจดหมายทเปนทางการ เรอง กบ เรยน […]

จะลากจธระ แต hr ใหใชลา. จดหมายลาคร ตวอยาง การเขยนจดหมายลาคร จดหมายลาปวย ภาพแหงความทรงจำ ภาษาไทย ป1 ชดท1 มาน มานะ ปต ชใจ. Ais Fibre เป ดร […]

ใชกระดาษขนาด 85 นว คณ 11 นว และใชหนาเดยว หากไมพอใหตอแผนทสองโดยมขอความทคางมาจากหนาแรกอยางนอย 2 บรรทด 1 ยอหนา. หรอลาเรยน กบคร หรออาจารย เพอไปทำธระตางๆ ทจำเปน ดงนนการเขยนจดหมายลากจ จงตอง. ร […]

เขยนท วนท เดอน พศ. 1 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 08097ว 1757 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2549 เรองซกซอมแนวทางปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของผบรหาร. พลายงาม ม ตำแหน งทางราชการเป นจม […]