ราฟาล เปนเครองบนขบไลไอพนสารพดประโยชนหลายภารกจ multi-role. มาเลเซยกำลงวางแผนซอเครองบนรบ 18 ลำ ไปใชแทนเครองบนเกา มก – 29เอส ของรสเซย โดยกำลงพจารณาเครองบนยโรไฟทเตอร เอฟ-18 ของโบอง. เคร องบ นรบ 2562 ทผานมา เครองบนรบฝรงเศส […]