โครงการรถไฟฟา BTS MRT ในอนาคตป 2020 หากนบถอยหลงไปเมอป 2542 จนถงวนนเปนเวลากวา 15 ปทกรงเทพฯเรมมการใชรถไฟฟา แมในปจจบนจะมเพยง. คาดวากอสรางเสรจป 2561 ม 6 สถาน เรมจาก 1สถานรถไฟชมทางบางซอ 2สถานสามเสน แถวสามเหลยมรถไฟจตรลดา […]

สถานรามคำแหง Ramkhamhaeng Station เปนสถานรถไฟฟาในเสนทางระบบขนสงทางรถไฟเชอมทาอากาศยานสวรรณภม Suvarnabhumi Airport Rail Link – SARL ในระบบรถไฟฟาเชอมทาอากาศ. มสถานทงสน 29 สถาน ใตดน 22 และยกระดบ 7 สถาน. คอนโด […]