รถไฟฟาบทเอส BTS Skytrain. รถไฟฟาสายสทอง เรมเกบคาโดยสาร 16 มกราคม น อตราคาบรการ 15 บาทตลอดสาย หลงใหบรการฟร 1 เดอนเตม. ให เช าคอนโด ล มพ น […]

ทกวนน จายคาโดยสาร mrt กน วนละเทาไหรคะ. 62 เปนตนไป จะเรมคดคาโดยสารตงแต 16-42 บาท รถวงยาวตงแต เตาปน-หลก. จากห องคร วเก าทร ดโทรม กลายเป นห องคร […]