รฟมไดฤกษกดปมประมลรถไฟฟาสายสมวงใต เตาปน-ราษฎรบรณะ ระยะทาง 236 กม. รถไฟฟาสายนเปนเสนทางรถไฟฟาชานเมอง แบงเสนทางเปน 2 สวนหลกๆ คอ ชวงบางซอ-รงสต ระยะทาง 26 กโลเมตร และสวนตอขยายรงสต. Image Result For ภ กระด […]

สผไฟเขยว eia รถไฟฟาสมวงใต รฟมคาด2-3 ด. ผาน eia เรยบรอย สำหรบรถไฟฟาสายสมวงใต คาดอก 2-3 เดอน หลง ครมรบทราบขอมล ออก พรฎเวนคน สำรวจพนทตลอดแนวเสนทางและขอใชพนทตาม. Nan Ner Jaow […]

เปดเผย ประชาชาตธรกจ วา ตงเปาในเดอน กพ. แนวเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสมวง ชวงเตาปน – ราษฎรบรณะ. โครงการรถไฟฟ าก อสร างและเป ดแล ว Png 2304 2304 ม นเน […]

เปดเผยวา ภายในป 2563 จะเปดประมลหาผรบเหมากอสรางรถไฟฟาสายสมวงใต ชวงเตาปน-ราษฎรบรณะ ระยะทาง 236 กม. อพเดทขาวรถไฟฟาสายสมวงชวงบางใหญ-บางซอ ยอดผโดยสารพง 4718 หลงเปดใหบรการสวนตอขยาย เตาปน-บางซอ พรอมอพเดทอตราคาโดยสาร. ธ รพร คล น ก ร […]

แบงสราง 6 สญญา เรมเวนคนปน 15 หมนลาน บม 3 จงหวด. รฟมไดฤกษกดปมประมลรถไฟฟาสายสมวงใต เตาปน-ราษฎรบรณะ ระยะทาง 236 กม. เหร ยญหลวงพ อทวด ว ดช างให […]