การคมนาคม ไดโปรดใหขยายทางรถไฟสายใตไปจนตดตอกบทางรถไฟสายมลายขององกฤษ เมอป พศ. 2460 รชกาลท 6 ทรงใหรวมกรมรถไฟสายเหนอ และกรมรถไฟสายใต เปน กรมรถไฟหลวง. พศ ๒๔๖๙ รถไฟในกร งเทพ 1926 Train A Bangkok Photos […]

กรมโรงงานอตสาหกรรม 756 ถพระรามท 6 แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพฯ 10400 โทร. อโกวท วงศสรวฒน เลาใหอานกนเกยวกบความจรงของ ตนไมเงนตนไมทอง หรอ บหงามาศ จากหวเมองมาลายทสงมาเปนเครองราช. จดหมายส งลา น กเร […]