จดหมายเหตทบนทกโดยบคคลในอดตกมความสำคญไมนอย มทงการบนทกเหตการณทวไป การบนทกเรองราวของตนเองอยางลกษณะอนทน ฯลฯ. ในจดหมายความยาว 7 หนา. ป กพ นโดย Punchpipo ใน Gifts ตไปรษณไม ตไปรษณยวนเทจ ตจดหมาย. จดหมาย ร.7. ทงๆทคณะราษฎรลมอำนาจกษตรย การท […]