สวนในประเทศไทยนนไดมการนำหวงอนามยมาใชครงแรกเมอประมาณป พศ2474 แตในชวงแรก ๆ. จกรยาน ออก กา. ป กพ นโดย Apinya Jitaree ใน เคร องออกกำล งกาย วธการ ตลงกาการตลงกาแบบพนฐาน หรอทเรยกกนทวไปวา การมวนหนา […]

รองเทา เดน ออก กา ลงกา ย ยหอไหนด. เดน ทำงานบาน เลนกฬาเบาๆ วงเหยาะๆ ใชไขมน เพราะหายใจทน และไมไดใชพลงงานเยอะๆในเวลา. ป กพ นโดย Apinya Jitaree ใน […]

พงยอย ทองยวย ไมเฟรมกระชบลองทำตามคลปนเลย มพยง 10 ทา ใช. นาฬกา ออก กา ลงกา ย มอ สอง. Giant Trinity 1 Fahrrad Spin-X คอผนำเขาจกรยานออกกำลงกาย […]

ออก กา ลงกา ย คนผอม ทบาน. พอดวานงรถไฟไปทำงาน เลยอยากหาจกรยานพบสกคนไวปนตอนลงรถไฟ ไปททำงาน อยากจะขอคำแนะนำหนอยวาควรเลอกจกรยานพบรนไหนด เลงๆ. เม อเร วๆน Power Reform ม ายกด มเบล เก […]

  • 1
  • 2