การจอดรถในภาษาองกฤษจะใชคำวา Pull over การ Pull over นนเปนการจอดรถเขาขางทาง ซงคำนเราจะไดยนบอยๆในหนงฝรงหรอซรยทงหลาย ทจะ. รถเกบขยะ ภาษาองกฤษเรยกวาอะไ Mitsubishi Attrage GLS Ltd. ยานพาหนะ ภาษาอ งกฤษ ยานพาหนะ ก […]