ไดอนมตการจดซอเรอดำนำไป 1 ลำ มลคา 135 หมนลานบาท และไมทราบวาลำ ตอไปจะอยทราคานหรอไม เพราะกรอบการจดซอ 3 ลำ ซงหากจะม. พอมาถงเรองเรอดำนำ ทบอกวา เรอดำนำจำเปน หากเปนตนเจอสถานการณ. Learn Share Fun เรอดานาลงตมกลา […]