1 ตกลงมนเปนแบบลดตนลดดอกแบบเงนกบาน หรอ 2 ลดตนลดดอกใหเฉพาะตอนปดยอด ตกลงแบบไหนกนแน ขอชดๆ จรงๆ จากผรจรง หรอคนททำงานดาน. เหนอยางนแลว วลลภกไดรวาเมอคำนวณเปนแบบลดตนลดดอกเหมอนกนเพอใหเปรยบเทยบกนไดแลว ดอกเบยของ a แพงกวา b ประมาณ 12 ตอป. ส […]