พลเร อเอก ค ซาร โบร ซาร โน ฉายา วานรเหล อง ค ซาร ต วละครจากการ ต น ว นพ ซ การออกแบบต […]