เขยนจดหมายถง พอ-แม ใชค าขนตนวา ก. ในบานมกนอย 7 คน ตอนนนตดสนใจเขยนจดหมายลาคร เพราะตองดแลนองๆ เนองจากนองยงเลกมาก และตายายตองออกไปทำงาน นองอารมกลาว. จดหมายลาหย ด จากเด กน กเร ยนต วน […]

จดหมายลาคร มความสำคญอยางไร จดหมายลาคร เปนการเขยนหนงสอเพอบอกกลาวหรอแจงวดถประสงคหรอเหตจำเปนทจะตองหยดเรยน. รปแบบของจดหมายกจธระ โดยทวไปแลวจดหมายกจธระจะม ๒ รปแบบ คอ ๑. ครามสกล แบรนด อ สานท เช ยวชาญการย อมครามจนส งออกผ าย อมให […]