การรถไฟแหงประเทศไทย รฟท ไดชแจง กรณทมการเผยแพรคลปภาพขบวนรถไฟหยดใหรถยนตจำนวนมากขามจดตดทางรถไฟบรเวณถนน. ดานการเดนรถ ระบบตดตามขบวนรถ คมอดานการปฏบตงานและการบรการฝายปฏบตการเดนรถ สถานะการเดนรถ ชวง Covid-19 ระบาด. แอมแทร กลดรถไฟทางไกลเหล อสามว นต อส ปดาห แม จะม แนวโน […]