รถไฟฟาสายสเขยว คาโดยสาร 104 บาทไมแพง ลองเทยบด. พจารณาไดอกครงประมาณปลายเดอนน โดยมแผนเปดใหบรการในป 2568 สำหรบโครงการรถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยายชวง. โครงการระบบรถไฟชานเม อง สายส แดง การรถไฟแห งประเทศไทย สำหรบโครงการรถไฟฟาสายสเขยวชวงหมอชต- สะพานใหม- คคต ปจจบนการกอสรางงานโยธาแลวเสรจเกอบ […]

สายสเขยวเขม หมอชต-สะพานใหม-คคต ขาวลาสด จะเลอนเปดไปป 2564 แตจะเปดสถานหาแยกลาดพราวใหใชกอนตามทบอกไปขางตน. เปดเผยวา กทมไดเจรจากบบรษท บทเอส กรป โฮลดงส จำกด มหาชน หรอ bts ใหกำหนดอตราคาโดยสารรถไฟฟาสายสเขยวตลอดทงเสนทางรวมสวน. ให เช าคอนโด ล […]

โครงการรถไฟฟาสายสเขยว เหนอ ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต จะชวยรองรบการเดนทางของประชาชน ดวยระบบรถไฟฟาขนาดใหญ หรอ Heavy Rail Transit System โดย. เวลา 0930 นเปดรถไฟฟาสายสเขยวสวนตอขยายชวง หมอชต-สะพานใหม-คคต อก 7 สถานใหม จากสถานวดพระศรมหาธาต-สถานคคต ใหบรการตลอดสาย […]

หรอทรจกกนในชอ รถไฟฟาบทเอส สายสขมวท นนเอง เรมตนเปดใหบรการครงแรกในเดอนธนวาคม 2542 และมการเปดบรการสวนตอขยายแบ. เปดจองบาน รอชาง เขาปรบปรงคะ โครงการเดอะเฟรสโฮม ลำลกกาคลอง3 ทำเลดใกลรถไฟฟาสายสเขยว บานเลขท 199158หนาบานหนทางทศใต. อน นดาฯเป ดต วพร อมก […]

ผวาฯกทมตรวจความพรอมรถไฟฟาสายสเขยวชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต รบบกตมาตดรบบนเปดใชอยางเปนทางการ 9 สคน เพอบรรเทาปญหา. เวลา 0930 นเปดรถไฟฟาสายสเขยวสวนตอขยายชวง หมอชต-สะพานใหม-คคต อก 7 สถานใหม จากสถานวดพระศรมหาธาต-สถานคคต ใหบรการตลอดสาย 16. บ านกลางเม อง The Edition […]

ชะลอรถไฟฟาสวนตอขยายลำลกกา-บางป-บางแค-สาย4 วนท 23 มกราคม 2561 – 2005 น. รถไฟฟาสายสเขยว หมอชต-สะพานใหม-คคต ความคบหนาโครงการ พรอมตำแหนงอยางละเอยดทกสถาน ทงหมด 16 สถาน 19 กม. เร ยนพ เศษท […]

แผนตอขยายรถไฟฟาสายสเขยว คคต-ลำลกกา เปนเสนทางตอขยายเพม 4 สถาน คอ สถานคลอง 3 สถานคลอง 4 สถานคลอง 5 และสถานวงแหวนตะวนออก หากไม. รถไฟฟา สายสเขยวสวนตอขยาย หมอชต-สะพานใหม-คคต 11 พฤศจกายน 2563 […]

ผวาฯกทมตรวจความพรอมรถไฟฟาสายสเขยวชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต รบบกตมาตดรบบนเปดใชอยางเปนทางการ 9 สคน เพอบรรเทาปญหา. รายงานขาวจาก กทมเปดเผยวา ตามผลศกษาใหเอกชนรวมลงทนรถไฟฟาสายสเขยว ในชวงป 2562-2572 ซงเปนชวงทสญญาสมปทานกบ บมจระบบขนสงมวลชน. Lumpini Park Phahol 32 ล มพ น พาร […]

รายงานขาวจากกระทรวงคมนาคม เปดเผยวา โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยาย ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต ระยะทาง 19 กโลเมตร จำนวน 16. รถไฟฟาเฉลมพระเกยรต 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1 หรอ รถไฟฟาบทเอส สายสขมวท หรอ รถไฟฟาสายสเขยวเขม […]