เมอตดสนใจลาออก สงแรกทควรทำคอการบอกกลาวเจานายดวยตวเอง ซงเปนแนวทางทใหเกยรตกนมากกวาการสงจดหมายลาออกไปใหรสก. ลาออก คอ การบอกเลกสญญาจางของฝายลกจางตอนายจาง เมอแสดงการลาออกตอนายจางหรอผแทนนายจางโดย. ป กพ นโดย Bewithu ใน Favourite คำคมปราชญ เปร อง คำคม คำคมจากเพลง จดหมายลา จดหมายลาออก […]