ภาษาญปนเบองตนสำหรบการทำงาน เมอเขาทำงานในบรษทญปน และตองทกทาย พดคยกบเพอนรวมงานในแตละวน. ขอแสดงความยนดกบงานแตงงานของพวกคณ และขอสงความปรารนาดนไปยงอนาคตทรวมกนของคณทงสองคน ขอใหมความสขในทก ๆ ชวงเวลาของ. ป กพ นโดย Aprilt ใน Thai Quotes คำคม คำคมต ดตลก คำคมการใช […]